Om UNIK

UNIK – et universitetsklinisk samarbeid om psykisk helse og rus

UNIK er et universitetsklinisk samarbeid som startet i 2006 som en
arena for samskaping og formidling av praksisnær kunnskap.

HVEM driver UNIK?

  • Klinikk for psykisk helse –
    psykiatri og avhengighetsbehandling, Sørlandet sykehus.
  • Fakultet for helse- og idrettsvitenskap,
    Universitetet i Agder.
  • I samarbeid med kommunale og
    private tjenester, samt brukerorganisasjoner.

HVA skjer i UNIK?

SAMSKAPING AV
PRAKSIS OG KUNNSKAP:
Overordnet mål og
omdreiningspunkt er utvikling og formidling av kunnskap og god praksis gjennom
samarbeid. Denne samskaping av kunnskap og praksis kommer praksisfeltet og
brukere til gode.

ERFARING: Livsnær erfaring er en avgjørende ressurs i utvikling av nyttig
kunnskap og god praksis. Både brukere og praktikeres egne erfaringer sees som
vesentlige.

TJENESTER: De involverte i UNIK samarbeider om å utvikle best mulig tjenester. Psykisk helse og rustjenester kan gjennom UNIK få en utvidet arena for utvikling av praksisen.

UTDANNING: De involverte i UNIK samarbeider om utdanning;studentpraksis,
undervisning og veiledning. I UNIK inkluderes kompetanse fra brukere, fagfolk i
tjenestene og universitetet for å utdanne kompetente praktikere.

FORSKNING: UNIK er en arena hvor forskningsprosjekter utvikles og
gjennomføres, nært knyttet til tjenestepraksisen, i form av masteroppgaver, PhD
studier og andre prosjekter.

HVA er unikt med
UNIK?

UNIK flytter
tyngdepunktet for både forskning, utdanning og praksisutvikling fra de enkelte

institusjonene ut i
en samarbeidssone åpen for en rekke aktører og berørte. Undervisning,
forskningsformidling og utveksling av erfaringer og idéer skjer like mye på
tjenestestedene som ved Universitetet. Kunnskap og praksis samskapes med nærhet
til brukernes liv og den hjelp som gis.

UNIK – en møteplass for ulike aktører

HVORDAN organiseres UNIK?

En koordinator fra Universitetet i Agder og en koordinator fra
Sørlandet sykehus har sammen ansvar for driften av UNIK. Jevnlig innkalles
representanter fra de ulike involverte til styringsmøter for overordnede
diskusjoner og planlegging.

HVORDAN kontakter du UNIK?

Kontaktperson
Sørlandet sykehus:

Linda Irene Karlsen, Avdeling for barn og unges psykiske helse, Klinikk for psykisk helse – psykiatri
og avhengighetsbehandling. Epost: linda.irene.karlsen@sshf.no,
tlf: 99252252.

Kontaktperson
Universitetet i Agder:

Tore Dag Bøe, Institutt for psykososial helse, Fakultet for helse og idrettsvitenskap. Epost: tore.d.boe@uia.no, tlf: 41236110.

Her kan du laste ned vår brosjyre!: