Om UNIK

UNIK – et universitetsklinisk samarbeid om psykisk helse og rus UNIK er et universitetsklinisk samarbeid som startet i 2006 som en arena for samskaping og formidling av praksisnær kunnskap. HVEM driver UNIK?
  • Klinikk for psykisk helse – psykiatri og avhengighetsbehandling, Sørlandet sykehus.
  • Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder.
  • I samarbeid med kommunale og private tjenester, samt brukerorganisasjoner.
HVA skjer i UNIK? SAMSKAPING AV PRAKSIS OG KUNNSKAP: Overordnet mål og omdreiningspunkt er utvikling og formidling av kunnskap og god praksis gjennom samarbeid. Denne samskaping av kunnskap og praksis kommer praksisfeltet og brukere til gode. ERFARING: Livsnær erfaring er en avgjørende ressurs i utvikling av nyttig kunnskap og god praksis. Både brukere og praktikeres egne erfaringer sees som vesentlige. TJENESTER: De involverte i UNIK samarbeider om å utvikle best mulig tjenester. Psykisk helse og rustjenester kan gjennom UNIK få en utvidet arena for utvikling av praksisen. UTDANNING: De involverte i UNIK samarbeider om utdanning;studentpraksis, undervisning og veiledning. I UNIK inkluderes kompetanse fra brukere, fagfolk i tjenestene og universitetet for å utdanne kompetente praktikere. FORSKNING: UNIK er en arena hvor forskningsprosjekter utvikles og gjennomføres, nært knyttet til tjenestepraksisen, i form av masteroppgaver, PhD studier og andre prosjekter. HVA er unikt med UNIK? UNIK flytter tyngdepunktet for både forskning, utdanning og praksisutvikling fra de enkelte institusjonene ut i en samarbeidssone åpen for en rekke aktører og berørte. Undervisning, forskningsformidling og utveksling av erfaringer og idéer skjer like mye på tjenestestedene som ved Universitetet. Kunnskap og praksis samskapes med nærhet til brukernes liv og den hjelp som gis.
UNIK – en møteplass for ulike aktører
HVORDAN organiseres UNIK? En koordinator fra Universitetet i Agder og en koordinator fra Sørlandet sykehus har sammen ansvar for driften av UNIK. Jevnlig innkalles representanter fra de ulike involverte til styringsmøter for overordnede diskusjoner og planlegging. HVORDAN kontakter du UNIK? Kontaktperson Sørlandet sykehus: Linda Irene Karlsen, Avdeling for barn og unges psykiske helse, Klinikk for psykisk helse – psykiatri og avhengighetsbehandling. Epost: linda.irene.karlsen@sshf.no, tlf: 99252252. Kontaktperson Universitetet i Agder: Tore Dag Bøe, Institutt for psykososial helse, Fakultet for helse og idrettsvitenskap. Epost: tore.d.boe@uia.no, tlf: 41236110. Her kan du laste ned vår brosjyre!: